Uwaga! Strona objęta jest pracami modernizacyjnymi (zmiana motywu strony). W związku z tym, niektóre funkcje oraz elementy graficzne mogą być niedostępne bądź działać niepoprawnie. Planowany koniec prac: 5/12/2021
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak

Oferta Edukacyjna

Edukacja w Szkole Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny składa się na dwie klasy o zakresie materiału podstawowym, wydziały z materiałem w zakresie rozszerzonym, ale również staże profesorskie realizujące materiał fakultatywny, przygotowujący do zawodu Nauczyciela w określonej dziedzinie nauk magicznych. Zakończenie wybranego wydziału jest równoznaczne z ukończeniem pełnego etapu edukacji magicznej oraz otrzymaniem tytułu absolwenta wraz z innymi stopniami naukowymi, nadawanymi po spełnieniu określonych wymóg, zawartych w niniejszym dokumencie.

Rok szkolny składa się na 8 tygodni (56 dni) z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy. Dyrekcja w skrajnych przypadkach może wydłużyć bądź skrócić rok wraz z podaniem stosownej informacji podjętych działań.

W celu usprawnienia przekazywania wdrożona została platforma edukacyjna o nazwie Moodle, na której wykładowcy mogą dobrowolnie umieszczać swoje materiały do nauki oraz tworzyć aktywności podlegające ocenie. Dodatkowo, na niniejszej platformie przeprowadzane będą Egzaminy Końcowe/ Standardowych Umiejętności Magicznych, aby zniwelować wyciek materiałów, a także zapewnić bardziej komfortowe możliwości przekazywania wypełnionych arkuszy oraz sprawdzanie ich przez Nauczycieli.

Każdy rocznik (także: klasa) realizuje odrębny zestaw przedmiotów szkolnych oraz przypisanych im jednostek lekcyjnych na jeden tydzień nauki. Zwieńczeniem oraz jedną z form uzyskania promocji jest napisanie egzaminu końcowego/ SUM, którego wynik wpływa bezpośrednio na ocenę końcową.

Wszyscy Wykładowcy zobowiązani są do wystawienia wraz z oceną końcową ze swojego/ich przedmiotu/ów ocenę z Zachowania. Uzyskany stopień jest sumaryczną aktywności oraz podejścia adepta do nauczanych dziedzin nauk magicznych.

Zakres przedmiotów obowiązkowych w klasie 1 obejmuje:

 • Antyczne Runy- 1h
 • Astronomia- 1h
 • Czarna Magia- 1h
 • Eliksiry- 1h
 • Historia Magii- 1h
 • Numerologia- 1h
 • Obrona przed Czarną Magią- 1h
 • Opieka nad Magicznymi Stworzeniami- 1h
 • Transmutacja- 1h
 • Wróżbiarstwo- 1h
 • Zaklęcia- 1h
 • Zielarstwo- 1h

Aby uzyskać promocję do klasy drugiej, należy osiągnąć minimalną średnią 1.70 oraz frekwencję ogólną- 30%. Dopuszczalne maksymalnie trzy nieklasyfikacje.

Należy także ukazać poświadczenie ukończonej klasy pierwszej Ilvermorny w postaci Świadectwa ukończenia klasy pierwszej.

Zakres przedmiotów obowiązkowych w klasie 2 obejmuje:

 • Antyczne Runy- 1h
 • Astronomia- 1h  
 • Czarna Magia- 1h
 • Eliksiry- 1h
 • Historia Magii- 1h
 • Numerologia- 1h
 • Obrona przed Czarną Magią- 1h
 • Opieka nad Magicznymi Stworzeniami- 1h
 • Prawo Magiczne- 1h
 • Transmutacja- 1h
 • Wróżbiarstwo- 1h
 • Zaklęcia- 1h
 • Zielarstwo- 1h

Ukończenie drugiej klasy jest równoznaczne z opanowaniem materiału w zakresie podstawowym. Formą sprawdzenia zdobytej wiedzy jest Egzamin Końcowy, który odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki. Dokładny Harmonogram Egzaminów zostanie opublikowany przed Sesją Egzaminacyjną po ówczesnym ustanowieniu go przez Kadrę Pedagogiczną w czasie Rady.

Warunkami uzyskania promocji na Wydział są:

 • zdobycie minimalnej średniej ocen 3.50 ze wszystkich przedmiotów oraz frekwencję ogólną- 50%
 • nie posiadać żadnej nieklasyfikacji;
 • ocena z zachowania: Zadowalający;
 • minimalna ocena na poziomie Zadowalający z przedmiotu, będącego profilowym dla wydziału, na który składa się podanie;
 • ukazanie dowodu ukończenia dwóch klas Ilvermorny w postaci Świadectw
 • zakwalifikowanie na liście adeptów przez Dziekana Wydziału

Wydziały SMiC Ilvermorny:

I. Wydział Aurorski

 • przedmiot profilowy:
  OpCM2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Eliksiry- 1h
 • Różdżkarstwo- 1h
 • Transmutacja- 1h
 • Zaklęcia- 1h
 • Zielarstwo- 1h

II. Wydział Wróżbiarski

 • przedmiot profilowy:
  Wróżbiarstwo2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Antyczne Runy- 1h
 • Astrologia - 1h
 • Astronomia - 1h
 • Numerologia- 1h

 

III. Wydział Magii Naturalnej

 • przedmiot profilowy:
  Zielarstwo- 2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Astronomia - 1h
 • Biała Magia- 1h
 • Eliksiry- 1h
 • Transmutacja- 1h
 • OnMS- 1h

IV. Wydział Magii Praktycznej

 • przedmiot profilowy:
  Czarna Magia – 2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Biała Magia - 1h
 • Eliksiry - 1h
 • Rytualistyka - 1h
 • Transmutacja - 1h
 • Zaklęcia - 1h

V. Wydział Przemian

 • przedmiot profilowy:
  Transmutacja - 2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Eliksiry- 1h
 • Magopatologia- 1h
 • Metodologia Przemian- 1h
 • Zielarstwo- 1h

VI. Wydział Historyczny

 • przedmiot profilowy:
  Historia Magii - 2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Kultura Antyczna- 1h
 • Literatura Magiczna- 1h
 • Mity i Legendy- 1h
 • Prawo Magiczne- 1h

VII. Wydział Magizoologiczny

 • przedmiot profilowy:
  OnMS - 2h
 • pozostałe przedmioty obowiązkowe:
 • Ghoul Studies- 1h
 • Kryptozoologia- 1h
 • Smokologia - 1h
 • Wampirologia- 1h
 • Magopatologia- 1h

 

Ukończenie Wydziału jest równoznaczne z opanowaniem materiału o zakresie rozszerzonym, w obrębie konkretnej dziedziny naukowej. Formą sprawdzenia zdobytej wiedzy jest Egzamin Standardowych Umiejętności Magicznych, który odbędzie się w ostatnim tygodniu nauki. Zdobycie certyfikacji zaś odbywa się poprzez złożenie w określonym terminie pracy zaliczeniowej, podlegającej ocenie przez Dziekana. Temat pracy nakreślony jest przy rozpoczęciu nauki, a student pracuje nad jej formą i treścią przez cały okres uczęszczania na wydział.

Dziekani Wydziałów zobowiązani są do przekazania Dyrekcji terminu i arkusza Egzaminu SUM. Są także odpowiedzialni za prawidłowy przebieg oraz podanie wyników do informacji publicznej. Minimalny próg zaliczenia Egzaminu wynosi 45%.

Dowodem zdobycia klasyfikacji na Wydziale jest uzyskanie Certyfikatu oraz związanego z nim tytułu. Obecne tytuły prezentują się następująco:

 • Wydział I: Certyfikat Aurora
 • Wydział II: Certyfikat Dywinatora
 • Wydział III: Certyfikat Znachora
 • Wydział IV: Certyfikat Arcymaga
 • Wydział V: Certyfikat Transmutologa
 • Wydział VI: Certyfikat Historyka Magii
 • Wydział VII: Certyfikat Magizoologa

Staż Profesorski:

Staż Profesorski jest formą fakultatywną, kształcącą i przygotowującą do kariery Nauczyciela. Uczeń uczęszcza na zajęcia techniczne, pozwalające poszerzyć możliwości przekazywania własnej wiedzy.

Zakres przedmiotów stażowych:

 • Grafika Komputerowa- 1h
 • Konsultacje- 1h
 • Kurs Moodle- 1h
 • Warsztaty Klimatyczne- 1h

Uczeń, poza ww. przedmiotami technicznymi, odbywa praktyki zawodowe, polegające na przyuczaniu się do roli Nauczyciela u boku Profesora- Mentora, posiadającego rozległą wiedzę w konkretnej dziedzinie.

Wymogi nakładane na Mentorów dot. nauk praktykanckich:

 • Przeprowadzenie przez stażystę minimalnie jednej godziny zajęć na każdym etapie edukacji (zgodnie z przyjętą Ofertą Edukacyjną w danej placówce*)
 • Pomoc i ocena Planu Nauczania, przygotowanego przez Stażystę
 • Stałe wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu
 • Końcowe wystawienie raportu z pobieranych nauk w ciągu 7 tygodnia roku szkolnego Ilvermorny

*- w przypadku odbywania praktyk zewnętrznie

Zakres informacji, jakie powinni zawrzeć to:

 • Imię i nazwisko adepta;
 • Terminy przeprowadzonych jednostek lekcyjnych przez Stażystę
 • Ogólna ocena zachowania (skala ocenowa) oraz nabytych umiejętności (skala procentowa)
 • Data i podpis Mentora
 • Ocena Planu Nauczania

Aby ukończyć staż, należy:

 • z przedmiotów stażowych uzyskać minimalną średnią ocen końcowych 3.70 oraz frekwencję ogólną- 55% (z wykluczeniem Konsultacji, z których nie jest wystawiana ocena końcowa)
 • zaliczenie Praktyk Zawodowych na poziom:
  • minimalna ocena z zachowania: Zadowalający
  • minimalny stopień procentowy z nabytych umiejętności: 70%
 • złożyć esej na jeden z podanych przez Dziekana Wydziału temat w przewidzianym na to terminie

Zakończenie programu stażu profesorskiego jest równoznaczne z zakończeniem nauki oraz oficjalne otrzymanie I stopnia profesorskiego- “Nauczyciel”. Wówczas można ubiegać się o stanowisko nauczyciela w Ilvermorny. Władze zastrzegają sobie możliwość zatrudnienia stażystów, którzy ukończyli program, jako Wykładowców nauczających w pierwszej klasie, nawet jeżeli na przedmiocie nie ma wakatu.

Nauczyciel posiada dowolność w doborze materiałów. Profesorowie, których proces naborów przebiegł pomyślnie i zostali formalnie zatwierdzeni przez Władze Ilvermorny, zobowiązani są do przesłania Planu Nauczania, składającego się na 7 jednostek lekcyjnych oraz jednej, przeznaczonej na Egzamin Końcowy. Dodatkowe wymogi wiążą się ze specyfiką każdego rocznika i są przekazane drogą indywidualną przez Dyrekcję Szkoły.

Opracowane przez:

Adelie Lefèvre,

Alan Moonstone,

Charles Brouillard,

Merica Schevre

Mia Collins-DiCaprio

William Lefèvre

Ustanowione przez:

Zarząd SMiC Ilvermorny

w dniu 24.11.2020

korekta naniesiona 

w dniu 30.12.2020

przez Dyrekcję SMiC Ilvermorny

korekta naniesiona 

w dniu 28.03.2021

przez Rektorat SMiC Ilvermorny.

 

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM