Mia Collins - Ambarella
Lily Hopper
Nieznany
0
Armin Valentini
Amiliana C. Moonstone- Cullen
Nieznany
0
Platyna K. C. Moonstone
†Pauline‡ Gefallener‡Engel‡
Nieznany
0
Ethan Hargreeves
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany & Nieznany
Nieznany

02.10 g. 19:00 Przewidywany termin Rozpoczęcia IX Roku Szkolnego

Oferta Edukacyjna

§1. Edukacja w Szkole Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny składa się na dwie klasy o zakresie materiału podstawowym, wydziały z materiałem w zakresie rozszerzonym, ale również staże profesorskie realizujące materiał fakultatywny, przygotowujący do zawodu Nauczyciela w określonej dziedzinie nauk magicznych. Zakończenie wybranego Wydziału jest równoznaczne z ukończeniem pełnego etapu edukacji magicznej oraz otrzymaniem tytułu absolwenta wraz z innymi stopniami naukowymi, nadawanymi po spełnieniu określonych wymóg, zawartych w niniejszym dokumencie.

§2. Rok szkolny składa się na 9 tygodni (63 dni) – z czego 8 tygodni stanowi okres edukacji oraz 1 tydzień przeznaczony na integrację, której formę ustala Dyrekcja - z wyłączeniem dni świątecznych oraz wolnych od pracy. Dyrekcja w skrajnych przypadkach może wydłużyć bądź skrócić rok wraz z podaniem stosownej informacji podjętych działań.

§3. W celu usprawnienia przekazywania wdrożona została platforma edukacyjna o nazwie Moodle, na której wykładowcy mogą dobrowolnie umieszczać swoje materiały do nauki oraz tworzyć aktywności podlegające ocenie. Dodatkowo, na niniejszej platformie przeprowadzane będą Egzaminy Końcowe/ Standardowych Umiejętności Magicznych, aby zniwelować wyciek materiałów, a także zapewnić bardziej komfortowe możliwości przekazywania wypełnionych arkuszy oraz sprawdzanie ich przez Nauczycieli.

§4. Każdy rocznik (także: klasa) realizuje odrębny zestaw przedmiotów szkolnych oraz przypisanych im jednostek lekcyjnych na jeden tydzień nauki. Zwieńczeniem oraz jedną z form uzyskania promocji jest przystąpienie do Egzaminu Końcowego/ SUM, którego wynik wpływa bezpośrednio na ocenę końcową.

§5. Wszyscy Wykładowcy zobowiązani są do wystawienia wraz z oceną końcową ze swojego/ich przedmiotu/ów ocenę z zachowania. Uzyskany stopień jest sumaryczną aktywności oraz podejścia adepta do nauczanych dziedzin nauk magicznych.

§6. Adept ma prawo do wniesienia prośby o edukację w trybie eksternistycznym, w przypadku, gdy jakikolwiek czynnik prywatny uniemożliwi naukę w trybie standardowym. Przez edukację eksternistyczną rozumie się prawo do nieuczęszczania na zajęcia oraz niepodleganie pod wymogi minimalnej frekwencji z jednoczesnym obowiązkiem wypełniania wszelkich zaliczeń zleconych przez Profesorów danego roku. Prośba powinna być opatrzona wnioskiem, w którym należy zamieścić następujące informacje:

a) imię i nazwisko, klasa / rocznik;
b) powód ubiegania się o naukę w trybie eksternistycznym;
c)
nazwa organu przyjmującego wniosek1;
d)
data złożenia wniosku;
e)
podpis adepta składającego wniosek.

§7. Wnioski o edukację eksternistyczną rozpatrują następujące instytucje SMiC Ilvermorny konkretnego rocznika:

a) Klasa pierwsza bądź klasa druga – Dyrekcja SMiC Ilvermorny;
b) Wydział – Władze Dziekańskie właściwego Wydziału, na którym studiuje uczeń;
c) Staż Zawodowy – Prorektor właściwy ds. Studenckich przy aprobacie Rektora SMiC Ilvermorny;
d) Kształcenie Opcjonalne Profesorów – Prorektor właściwy ds. Kształcenia Nauczycieli (bądź ds. Fakultetów).

§8. Przewidziany czas na podjęcie decyzji przez dany organ to 14 dni roboczych. Informacja zwrotna zawierająca postanowienie w sprawie edukacji eksternistycznej powinna być opatrzona tekstowym zapisem oraz zamieszczona w Monitorze Rektorskim. Treść orzeczenia w niniejszej sprawie powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko adepta składającego wniosek;
b) Klasa / rocznik adepta;
c) Powód ubiegania się o naukę w trybie eksternistycznym zgłoszony przez adepta;
d) Postanowienie przedstawiciela ww. organu w sprawie;
e) Okres dopuszczenia do nauki eksternistycznej wraz z datą początkową i końcową (w przypadku orzeknięcia na cały rok szkolny za datą końcową przyjmuje się ogłoszony termin uroczystości Zakończenia Roku);
f) Podpis osoby rozpatrującej wniosek (w przypadku, gdy wniosek rozpatruje cały skład danego organu – osoba decyzyjna będąca przedstawicielem);
g) Data wydania orzeczenia;

§8a. Konieczność złożenia wniosku o naukę w trybie eksternistycznym dotyczy tylko sytuacji chęci podjęcia edukacji w zakresie całego roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów, wymagana do zaliczenia na danym roku. W przypadku pojedynczych przedmiotów należy zwrócić się z podobną prośbą do Wykładowcy prowadzącego zajęcia, który podejmuje decyzję. Jeżeli wyrażona zostanie aprobata - Wykładowca ten zobligowany jest zgłosić faktu nauczania danego adepta eksternistycznie do 7 dni roboczych od udzielenia zgody. Niezgłoszenie owego stanu rzeczy w wyznaczonym czasie będzie odgórnie wiązało się z brakiem zgody na naukę w tym trybie.

§9. Decyzja w sprawie nauki w trybie eksternistycznym może zostać cofnięta w przypadku, gdy:

a) Orzeknięto możność nauki adepta w trybie tradycyjnym;
b) Uczeń/Student osobiście złoży prośbę o powrót do nauki standardowej;
c) Uczeń/Student przerwie naukę w murach Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny w wyniku decyzji własnej bądź Władz SMiC Ilvermorny.

§10. O przyjęciu na rocznik wyższy niż klasa druga decyduje każdorazowo Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora SMiC Ilvermorny, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie każdego wniosku złożonego na dany okres nauki podczas rekrutacji. Istnieje możliwość odwołania się od wyniku postępowania rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Wnioski należy składać mailowo na adres Władz Rektorskich.

§11. Zakres przedmiotów obowiązkowych wraz z liczbą godzin realizowanych w klasie pierwszej obejmuje:

 • Antyczne Runy (1h x 8 tyg.);
 • Astronomia (1h x 8 tyg.);
 • Czarna Magia (1h x 8 tyg.);
 • Eliksiry (1h x 8 tyg.);
 • Historia Magii (1h x 8 tyg.);
 • Numerologia (1h x 8 tyg.);
 • Obrona przed Czarną Magią (1h x 8 tyg.)
 • Opieka nad Magicznymi Stworzeniami (1h x 8 tyg.);
 • Transmutacja (1h x 8 tyg.);
 • Wróżbiarstwo (1h x 8 tyg.);
 • Zaklęcia (1h x 8 tyg.);
 • Zielarstwo (1h x 8 tyg.);

§12. Aby uzyskać promocję do klasy drugiej, należy osiągnąć minimalną średnią 2.00 oraz frekwencję ogólną - 30%. Dopuszczalne maksymalnie trzy nieklasyfikacje. Należy także ukazać poświadczenie ukończonej klasy pierwszej Ilvermorny w postaci Świadectwa ukończenia klasy pierwszej.

§13. Zakres przedmiotów obowiązkowych wraz z liczbą godzin realizowanych w klasie drugiej obejmuje:

 • Antyczne Runy (1h x 7 tyg.);
 • Astronomia (1h x 7 tyg.);
 • Biała Magia (1h x 7 tyg.);
 • Czarna Magia (1h x 7 tyg.);
 • Eliksiry (1h x 7 tyg.);
 • Historia Magii (1h x 7 tyg.);
 • Numerologia (1h x 7 tyg.);
 • Obrona przed Czarną Magią (1h x 7 tyg.);
 • Opieka nad Magicznymi Stworzeniami (1h x 7 tyg.);
 • Transmutacja (1h x 7 tyg.);
 • Wróżbiarstwo (1h x 7 tyg.);
 • Zaklęcia (1h x 7 tyg.);
 • Zielarstwo (1h x 7 tyg.);

§14. Ukończenie drugiej klasy jest równoznaczne z opanowaniem materiału w zakresie podstawowym. Formą sprawdzenia zdobytej wiedzy jest Egzamin Końcowy, który odbywa się w ósmym tygodniu nauki. Dokładny Harmonogram Egzaminów zostanie opublikowany przed Sesją Egzaminacyjną po ówczesnym ustanowieniu go przez Kadrę Pedagogiczną w czasie Rady.

§15. Warunkami uzyskania promocji na Wydział są:

a) zdobycie minimalnej średniej ocen 3.50 ze wszystkich przedmiotów oraz frekwencję ogólną w wysokości 50%;
b) nieposiadanie żadnej nieklasyfikacji pośród ocen końcowych;
c) minimalna ocena z zachowania: Zadowalający;
d) minimalna ocena na poziomie Zadowalający z przedmiotu, będącego profilowym dla Wydziału, na który składa się podanie;
e) ukazanie dowodu ukończenia dwóch klas Ilvermorny w postaci Świadectw3;
f) zakwalifikowanie na liście adeptów przez Dziekana Wydziału;

§16. Siatka godzinowa na Wydziałach SMiC Ilvermorny przedstawia się następująco:

nazwa wydziału:
I. Wydział Aurorski
nazwa wydziału:
II. Wydział Wróżbiarski

przedmiot profilowy:
OpCM (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Eliksiry (1h x 7 tyg.)
 • Różdżkarstwo (1h x 7 tyg.)
 • Transmutacja (1h x 7 tyg.)
 • Zaklęcia (1h x 7 tyg.)
 • Zielarstwo (1h x 7 tyg.)

przedmiot profilowy:
Wróżbiarstwo (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Antyczne Runy (1h x 7 tyg.)
 • Astrologia (1h x 7 tyg.)
 • Astronomia (1h x 7 tyg.)
 • Numerologia (1h x 7 tyg.)
nazwa wydziału:
III. Wydział Magii Naturalnej
nazwa wydziału:
IV. Wydział Magii Praktycznej

przedmiot profilowy:
Zielarstwo (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Antyczne Runy (1h x 7 tyg.)
 • Astronomia (1h x 7 tyg.)
 • Biała Magia (1h x 7 tyg.)
 • OnMS (1h x 7 tyg.)
 • Transmutacja (1h x 7 tyg.)

przedmiot profilowy:
Czarna Magia (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Alchemia (1h x 7 tyg.)
 • Biała Magia (1h x 7 tyg.)
 • Eliksiry (1h x 7 tyg.)
 • Transmutacja (1h x 7 tyg.)
 • Zaklęcia (1h x 7 tyg.)
nazwa wydziału:
V. Wydział Przemian
nazwa wydziału:
VI. Wydział Historyczno-Prawny

przedmiot profilowy:
Transmutacja (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Aksjomatyka (1h x 7 tyg.)
 • Analityka (1h x 7 tyg.)
 • Eliksiry (1h x 7 tyg.)
 • Magopatologia (1h x 7 tyg.)

przedmiot profilowy:
Historia Magii (2h x 7 tyg.),
Prawo Magiczne (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Literatura Magiczna (1h x 7 tyg.)
 • Magia Współczesna (1h x 7 tyg.)
 • Mity i Legendy (1h x 7 tyg.)
nazwa wydziału:
VII. Wydział Magizoologiczny

przedmiot profilowy:
OnMS (2h x 7 tyg.)

pozostałe przedmioty obowiązkowe:

 • Ghoul Studies (1h x 7 tyg.)
 • Magopatologia (1h x 7 tyg.)
 • Smokologia (1h x 7 tyg.)
 • Wampirologia (1h x 7 tyg.)

§17. Ukończenie Wydziału jest równoznaczne z opanowaniem materiału o zakresie rozszerzonym, w obrębie konkretnej dziedziny naukowej. Formą sprawdzenia zdobytej wiedzy jest Egzamin Standardowych Umiejętności Magicznych, który odbywa się w ósmym tygodniu nauki.

§18. Zdobycie certyfikacji odbywa się poprzez złożenie w określonym terminie pracy zaliczeniowej, podlegającej ocenie Dziekana. Temat pracy nakreślony jest przy rozpoczęciu nauki, a student pracuje nad jej formą i treścią przez cały okres uczęszczania na Wydział.

§19. Dziekani Wydziałów zobowiązani są do przekazania Dyrekcji terminu i arkusza Egzaminu SUM. Są także odpowiedzialni za prawidłowy przebieg oraz podanie wyników do informacji publicznej. Minimalny próg zaliczenia Egzaminu wynosi 45%.

§20. Dowodem zdobycia klasyfikacji na Wydziale jest uzyskanie Certyfikatu oraz związanego z nim tytułu. Obecne tytuły prezentują się następująco:

a) Wydział I: Certyfikat Aurora;
b) Wydział II: Certyfikat Dywinatora;
c) Wydział III: Certyfikat Znachora;
d) Wydział IV: Certyfikat Arcymaga;
e) Wydział V: Certyfikat Transmutologa;
f) Wydział VI: Certyfikat Historyka Magii / Certyfikat Magiprawnika (w zależności od tematu złożonej pracy);
g) Wydział VII: Certyfikat Magizoologa.

§21. Staż Zawodowy jest formą fakultatywną, kształcącą i przygotowującą do kariery Nauczyciela. Uczeń uczęszcza na zajęcia techniczne, pozwalające poszerzyć możliwości przekazywania własnej wiedzy.

§21a. Wymogi nakładane na kandydatów, składających podanie o Staż Zawodowy, obejmują:

a) zdobycie minimalnej średniej ocen 4.00 ze wszystkich przedmiotów na Wydziale oraz frekwencję ogólną w wysokości 65%;
b) nieposiadanie żadnej nieklasyfikacji pośród ocen końcowych;
c) minimalna ocena z zachowania: Powyżej Oczekiwań;
d) minimalna ocena na poziomie Powyżej Oczekiwań z przedmiotu, podlegającego naukom stażowym;
e) ukazanie dowodu ukończenia minimum jednego Wydziału SMiC Ilvermorny w postaci Certyfikatu Ukończenia Wydziału oraz świadectw z dwóch klas SMiC Ilvermorny;
f) zakwalifikowanie na liście adeptów przez Mentora Stażu;

§22. Siatka godzinowa na Stażach SMiC Ilvermorny przedstawia się następująco:

przedmioty stażowe obowiązkowe:
 • Etyka Pracy Dydaktycznej (1h x 7 tyg.)
 • Grafika Komputerowa (1h x 7 tyg.)
 • Kurs Moodle (1h x 7 tyg.)
 • Metodyka Pracy Nauczyciela (1h x 7 tyg.)
 • Warsztaty Klimatyczne (1h x 7 tyg.)
przedmioty uzupełniające (nie podlegają ocenie klasyfikacji końcowej):
 • Konsultacje (1h x 7 tyg.)
praktyki zawodowe (wymagane minimum):
 • 2h x 2 tyg.: klasa pierwsza
 • 1h x 1 tydz.: klasa druga

§23. Uczeń, poza ww. przedmiotami technicznymi, odbywa praktyki zawodowe, polegające na przyuczaniu się do roli Nauczyciela u boku Promotora (Profesor-Mentor), posiadającego rozległą wiedzę w konkretnej dziedzinie.

§24. Wymogi nakładane na Mentorów dot. nauk praktykanckich:

a) Przeprowadzenie przez stażystę minimalnie jednej / dwóch godzin zajęć (zob. §22.) na każdym etapie edukacji, zgodnie z przyjętą Ofertą Edukacyjną w danej placówce2;
b) Pomoc i ocena Planu Nauczania, przygotowanego przez Stażystę;
c) Stałe wsparcie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu;
d) Końcowe wystawienie raportu z pobieranych nauk w ciągu 7 tygodnia roku szkolnego Ilvermorny;

§25. Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w Raporcie Stażowym:

a) Imię i nazwisko Adepta;
b) Terminy przeprowadzonych jednostek lekcyjnych przez Stażystę;
c) Ogólna ocena zachowania (skala ocenowa) oraz nabytych umiejętności (skala procentowa);
d) Data i podpis Mentora;
e) Ocena Planu Nauczania;

§26. Aby ukończyć Staż Zawodowy, należy:

a) z przedmiotów stażowych uzyskać minimalną średnią ocen końcowych 3.70 oraz frekwencję ogólną- 55% (z wykluczeniem Konsultacji, z których nie jest wystawiana ocena końcowa);
b) zaliczyć Praktyki Zawodowe na poziom: minimalna ocena z zachowania: Zadowalający; minimalny stopień procentowy z nabytych umiejętności: 70%,
c) złożyć esej na jeden z podanych przez Dziekana Wydziału temat w przewidzianym na to terminie;

§27. Zakończenie programu stażu profesorskiego jest równoznaczne z zakończeniem nauk oraz oficjalne otrzymanie I stopnia profesorskiego – „Asystent/ka”. Asystenci pełnią funkcję osób wspomagających Profesorów czynnie pełniących obowiązki dydaktyczne.

§28. Okres asystentury trwa dwa lata szkolne (18 tygodni), którego zwieńczeniem jest napisanie pracy profesorskiej, stanowiącą podstawę do zdobycia II stopnia profesorskiego – „Wykładowca/czyni”. O przyznaniu bądź odrzuceniu wniosku w sprawie przyznania II stopnia decyduje Promotor (Opiekun Stażu) oraz Prorektor właściwy do spraw Studenckich.

§28a. Wraz z uzyskaniem II stopnia profesorskiego, Asystent zostaje pełnoprawnym Nauczycielem, mogącym samodzielnie nauczać bez protekcji Promotora.

§29. Nauczyciele posiadający II stopień profesorski mają prawo do ubiegania się o wyższe tytuły dydaktyczne, jakimi są:

a) III stopień profesorski: Starszy Wykładowca/ Starsza Wykładowczyni;
b) IV stopień profesorski: Adiunkt/ka;
c) V stopień profesorski: Starszy Adiunkt/ka;
d) VI stopień profesorski: Docent/ka dziedziny magicznej;

§30. Każdy tytuł dydaktyczny wymaga złożenia pracy Prorektorowi właściwemu do spraw Kształcenia Nauczycieli, który po otrzymaniu jej zobligowany jest złożyć wniosek Rektorowi Placówki o organizację obrony.

§31. Jeśli wniosek o organizację obrony pracy dydaktycznej zostanie przyjęty – Rektor jest powołuje Komisję Egzaminacyjną, decydującą o promocji kandydata na kolejny stopień profesorski.

§32. Obrona Pracy Dydaktycznej służy sprawdzeniu poprawności złożonej pracy, jej wartości merytorycznej oraz samodzielności kandydata w przygotowaniu. Wynikiem Obrony jest ocena, której wartość powinna przekraczać Zadowalający, ażeby praca została uznana za obronioną. Po przeprowadzonej Obronie, przewodniczący Komisji zobowiązany jest wystawić raport, w którym zawrzeć powinien następujące informacje:

a) Imię i nazwisko kandydata podejmującego się Obrony;
b) Dziedzina nauk magicznych, jakiej dotyczy temat pracy;
c) Tytuł dydaktyczny, o jaki ubiega się kandydat;
d) Data przeprowadzenia Obrony;
e) Ocena, na jaką obroniona została praca;
f) Formuła orzekająca o przyznaniu stopnia profesorskiego;
g) Podpisy członków Komisji Egzaminacyjnej.

§33. Raport Obrony traktowany jest jako wniosek o przyznanie konkretnego stopnia profesorskiego. O przyznaniu bądź odrzuceniu go decyduje Rektor SMiC Ilvermorny.

§34. Okres adiunktury starszej (V st. prof.) trwa jeden rok szkolny, którego zwieńczeniem jest napisanie pracy doktorskiej, stanowiącej podstawę do uzyskania najwyższego stopnia profesorskiego a zarazem tytułu dydaktycznego zwyczajnego, jakim jest Docent/ka dziedziny naukowej, której naucza.

§35. Władze Rektorskie mogą wystąpić o przyznanie dodatkowych stopni profesorskich za wybitne podejście do nauczania oraz rozległe osiągnięcia edukacyjne:

a) VII stopień profesorski: Profesor Ilvermorny;
b) VIII stopień profesorski: Profesor Ministerialny;

§36. Korzystanie z tytułu dydaktycznego poza murami SMiC Ilvermorny jest dozwolone, pod warunkiem posiadania poświadczenia wskazującego na prawo do posługiwania się nim.

§37. Wszelkie wnioski, o których wspomniano powyżej, muszą być zamieszczone w Monitorze Rektorskim – w przeciwnym razie traktuje się je jako nieobowiązujące.

§38. Władze Rektorskie oraz Rada Rektoratu mogą wystąpić o unieważnienie tytułu dydaktycznego, jeśli wykaże się poważne naruszenia, godzące w etykę profesorską oraz dobre imię szkoły.

§39. Nauczyciel posiada dowolność w doborze zakresu tematycznego pod warunkiem, że jest on zgodny z nauczaną dziedziną nauk magicznych. Profesorowie, których proces naborów przebiegł pomyślnie i zostali formalnie zatwierdzeni przez Władze Ilvermorny do Kadry Placówki, zobowiązani są do przesłania Planu Nauczania, składającego się na 7 jednostek lekcyjnych4 oraz jednej, przeznaczonej na Egzamin Końcowy / SUM. Dodatkowe wymogi wiążą się ze specyfiką każdego rocznika i są przekazane drogą indywidualną przez Dyrekcję Szkoły.

przypisy:
1 Jeżeli wniosek będzie skierowany do niewłaściwego organu – zostanie odgórnie odrzucony.
2 W przypadku odbywania praktyk zewnętrznie.
3 Przewiduje się zwolnienie z niniejszego wymogu w przypadku składania wniosku jako kandydat zewnętrzny.
4 Zakres jednostek może być większy niż 7, jeśli wynika to z siatki godzinowej danego rocznika.

 

Opracowane przez:

William Lefèvre-Castillo

Ustanowione przez:

Zarząd SMiC Ilvermorny

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM