Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany & Nieznany
Nieznany

Rekrutacja na Wydziały i Staże Zawodowe: VIII ROK SZKOLNY zamknięta! 16.05 o 20:00 odbędzie się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej, a tuż po niej - 17.05 WYNIKI! | Obecnie trwają Magiwakacje! Udanego wypoczynku ;)

Statut SMiC Ilvermorny


Spis treści:

 • Rozdział 1. Postanowienia Ogólne
 • Rozdział 2. Organizacja pracy szkoły
 • Rozdział 3. Rozrywka
 • Rozdział 4. Władze SMiC Ilvermorny
 • Rozdział 5. Grono Pedagogiczne
 • Rozdział 6. Uczniowie
 • Rozdział 7. Dodatkowe funkcje
 • Rozdział 8. Współpraca z Ilvermorny

Rozdział 1. Postanowienia Ogólne

§1. Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny jest placówką fanowską o strukturze edukacyjnej, skupiającą swoją działalność na stronie internetowej (https://ilvermorny.pl) oraz na platformie Discord.

§1a. Wspominając o placówce, dozwolone jest użycie skrótowców: "SMiC Ilvermorny", "Ilvermorny". Są one także wykorzystywane w nazewnictwie na niniejszej stronie.

§2. Organem zarządzającym sposobem organizacji i pracy szkoły jest Dyrekcja oraz właściwi założyciele instytucji do czasu zrzeknięcia się posiadanych funkcji.

§2a. Organem zajmującym się dokumentacją, kontrolą funkcjonowania placówki, a także w sytuacjach tego wymagających- stanowiącym funkcje pomocnicze i zastępcze jest Rektorat.

§2b. Rektorat Wydziałów odpowiada również za stan prac Wydziałów Ilvermorny i zarządza nimi.

§3. Uczęszczanie na zajęcia związane z magiczną edukacją oraz branie udziału w wydarzeniach oraz innych formach rozrywki organizowane przez szkołę są bezpłatne; nie nakładamy żadnych opłat za jakiekolwiek przedsięwzięcie, a także zapewniamy brak krypto-opłat za pozyskiwanie wiedzy od kadry profesorskiej.

§4. Materiały rozpowszechniane przez Nauczycieli dla adeptów są ich prawną własnością. Zabrania się powielania bez zgody twórcy, a tym bardziej wykorzystywania ich w sposób niezwiązany z celami edukacyjnymi.

§5. Placówka zastrzega sobie prawa do własności intelektualnej, stworzonej na potrzeby działalności Ilvermorny. Zawłaszczanie ich jest niezgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz stanowi podstawę do wykluczenia osoby, która dopuszcza się naruszenia prawa, ze społeczności szkolnej, w tym poprzez usunięcie ze szkolnego serwera na Discordzie oraz zablokowanie konta w witrynie internetowej.

§6. Wszelkie wyrażenia, sformułowania oraz obrazy ogólnodostępne są własnością Warner Bros Studio oraz J.K Rowling i użyte są w formie przeróbki zgodnie z Art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Władze instytucji nie pobierają żadnych korzyści materialnych za wykorzystywanie ich i zastrzegają odrębne prawa własności z uznaniem praw dla właścicieli utworu pierwotnego.

§7. Organ administrujący szkołą (dalej określany mianem Dyrekcji bądź Administracją) może zmienić postanowienia w tym dokumencie zawarte wyłącznie po uprzednim porozumieniu z Rektoratem oraz Kadrą Profesorską- w przypadku, gdy nowelizacja dotyczy pracy Nauczycieli i organizacji jej.

§8. Dołączając do placówki, akceptuje się warunki i postanowienia Statutu, a także wszelkich innych dokumentów równoległych, oraz zapewnia przestrzeganie ich, a także pełną świadomość podejmowania środków zapobiegawczych przez Administrację w przypadku jednorazowego oraz powtarzalnego łamania zasad i działania wbrew nim.

§8a. Każdy, kto dołączy na serwer Discord oraz do jednej z klas, uwzględnionych w Ofercie Edukacyjnej, zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wszelkich regulaminów, których treść nakreśla właściwe zasady i formy zachowania się.

 

Rozdział 2. Organizacja pracy Szkoły

§9. Pełen rok szkolny w Ilvermorny trwa 8 tygodni od daty przeprowadzenia oficjalnej inauguracji. W szczególnych przypadkach Administracja Szkoły może skrócić bądź wydłużyć okres trwania roku, zawieszając działalność także na okres świąteczny, wolny od pracy.

§10. Każda jednostka lekcyjna trwa 35 minut w czasie dni roboczych (od Poniedziałku do Piątku), w ściśle określonych godzinach zgodnie z ustanowionym Planem Lekcji w trakcie rady pedagogicznej poprzedzającej Rozpoczęcie Roku.

§11. Przerwy pomiędzy każdą lekcją to 10 minut (z jedną 5-cio minutową). Rozpiska poszczególnych godzin lekcyjnych wygląda następująco:

 • 18:00-18:35
 • 18:40-19:15
 • 19:25-20:00
 • 20:10-20:45
 • 20:50-21:25

§12. 1) Każdy wykładowca, prowadzący zajęcia musi wystawić minimum 3 oceny do końca bieżącego roku szkolnego za pomocą dowolnego sposobu sprawdzenia przekazywanej wiedzy. Ze wszystkimi formami ma obowiązek rozliczyć się, wpisując wyniki z nich do dziennika ocen.

2) Nauczyciel zobowiązany jest do rozliczenia się za przeprowadzoną lekcję poprzez dodanie raportu o niej (frekwencja uczniów, zdobyte punkty, notatki dotyczące zakresu omówionego materiału) w dzienniku lekcyjnym, umieszczony w udostępnionym arkuszu. Termin dodania jej to maksymalnie 48h od odbytej jednostki lekcyjnej.

§13. Wszystkie jednostki lekcyjne muszą odpowiadać wysłanym przez profesorów planom nauczania. O wszelkich zmianach należy niezwłocznie poinformować Dyrekcję, wysyłając nowo opracowany program zajęć.

§14. Nie obowiązuje żadna jednoznaczna podstawa programowa, co wiąże się z dowolnością w doborze określonego przedziału materiału na poszczególne klasy profilowe (Więcej informacji na ten temat w Ofercie Edukacyjnej).

§15. Wykładowcy mają prawo do indywidualnego sposobu przeprowadzania swoich zajęć, zgodnie z ogólnoprzyjętymi normami etyki nauczycielskiej. Warunkiem jest wprowadzenie klimatu role play. Zasady dotyczące pisania klimatycznie znajdują się w Samouczku.

§16. Materiały udostępniane przez profesorów stanowią własność intelektualną i są chronione prawnie. Nauczyciel odpowiada za drogę ochrony ich, Ilvermorny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kradzieże notatek; może jednak przeciwdziałać dalszym zawłaszczaniom mienia i wyciągnąć konsekwencje względem sprawcy oraz wprowadzać rozwiązania mające na celu ograniczenie dostępu do materiałów.

§17. Uczniowie przy zapisie zobowiązani są poddać się przydziałowi. Przydział polega na wypełnieniu Formularza Zapisu. Władze, otrzymawszy zapis, przydziela przyszłego adepta do jednego z domów. Ilvermony składa się z czterech następujących: Dom Gromoptaka, Wampus, Rogaty Wąż oraz Pukwudgie.

§18. Opiekę nad domami stanowią Opiekunowie. Obowiązki i prawa Opiekunów zawarte są w rozdziale „Dodatkowe funkcje w Ilvermorny”.

 

Rozdział 3. Rozrywka

§19. Poza funkcją dydaktyczną, placówka ma na celu również integrować swoją społeczność. Przykładowymi formami integracji oraz możliwości zdobycia punktów do Rankingu Uczniów / Nauczycieli są zabawy, konkursy oraz wydarzenia tematyczne, organizowane na stronie placówki oraz na serwerze Discord.

§20. Każda forma aktywności musi zostać rozliczona- należy napisać newsa, informującego o zdobytych punktach przez poszczególne osoby.

§21. Konkursy prowadzić mogą wyłącznie Grono pedagogiczne oraz Władze Szkoły. Możliwość poprowadzenia zabaw przysługuje również Prefektom i/lub uczniom, którym przyzwolono możliwość współprowadzenia.

§22. Innymi sposobami rozrywki mogą być Olimpiady, organizowane na tle międzyszkolnym. Organizatorzy ich mają obowiązek przesłania Dyrekcji Szkoły treść newsa, która zostanie wstawiona jako informacja o terminie i rodzaju olimpiady. Umieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne w wyrażeniem chęci udziału instytucji w wydarzeniu. Po zakończonym evencie, należy przesłać wyniki oraz rodzaj gratyfikacji osób zajmujących podium.

§23. Dyrekcja może swobodnie decydować, jakie zabawy zostaną przeprowadzone na dany rok szkolny z dostępnego zasobu.

§24. Zabrania się organizowania wydarzeń, które należą do Szkoły, poza placówką. Wyjątek stanowi przypadek, gdy otrzymana zostanie zgoda ze strony Dyrekcji. Należy jednak napomnieć w trakcie, iż oryginalnym pomysłodawcą jest Ilvermorny.

 

Rozdział 4. Władze Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny

§25. Władze Ilvermorny są dwuinstancyjne; składa się na władzę uchwałodawczo-wykonawczą: Dyrekcję i Wicedyrekcję oraz Rektorat- judykatywa, zarządzanie pracami Wydziałów oraz kontrola nad jakością prac Dyrekcji.

§26. Dyrekcja podlega Rektoratowi, lecz posiada szersze uprawnienia niż instytucja rektoracka. Składa się z obecnie panujących dyrektorów oraz wicedyrektorów.

§26a. Wicedyrektorem może być profesor, który jest sumienny i należycie dopełnia obowiązków, jest elokwentny i kulturalny, a także posiada sympatię adeptów.

§26b. Wicedyrektorzy stanowią funkcje pomocniczo-doradcze Dyrekcji, a w zakresie uprawnień są one obowiązkami Dyrekcji z pewnymi ograniczeniami.

§27. Rektorat Szkoły składa się z Jej/Jego Magnificencji, Prorektora- będącego pomocnikiem Rektora właściwego- oraz Dziekanów wszystkich Katedr wydziałów.

§28. W sytuacjach kryzysowych, pełną władzę nad Ilvermorny może przejąć Rektorat, który otrzymuje wówczas pełnię uprawnień Dyrekcji. Aby jednak do tego doszło, wymagana jest aprobata Dyrekcji oraz Grona Nauczycielskiego. Wtedy też wszyscy czynnie działający dyrektorzy oraz wyznaczony jeden Nauczyciel-przedstawiciel Grona Nauczycielskiego- zasiadają wspólnie, tworząc Radę Szkoły.

§29. W przypadku nieefektywnego działania Dyrekcji, Rektor może podjąć decyzję o rozwiązanie ówczesnego składu, stosownie uzasadniając swoje stanowisko. Wówczas, Dyrekcja ma obowiązek ustąpienia, z kolei Rektor wraz z Prorektorem zostają Dyrekcją Tymczasową do momentu powołania nowej.

§30. Prawa i obowiązki Dyrekcji:

 1. Administrowanie szkolnym serwerem Discord;
 2. Egzekwowanie przestrzegania Statutu Ilvermorny oraz innych dokumentów pokrewnych;
 3. Koordynacja działania szkolnej gazetki;
 4. Koordynacja wydawania dyplomów, podziękowań oraz świadectw ukończenia roku;
 5. Oceny pracy i kontrola pracy kadry pedagogicznej
 6. Organizacja rozpoczęć i zakończeń lat szkolnych;
 7. Organizowanie konkursów i zabaw dla społeczności Ilvermorny;
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalności placówki;
 9. Powoływanie Opiekunów Domu oraz Prefekta Naczelnego;
 10. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowisko Wykładowcy;
 11. Reprezentacja szkoły na tle międzyszkolnym;
 12. Ustanawianie harmonogramu roku szkolnego oraz jego edycja w razie konieczności;
 13. Ustanawianie i edycja Rozkładu Zajęć, przewidzianego dla poszczególnych roczników (z wyłączeniem Wydziałów);
 14. Zarządzanie Ilvermorny pod kątem organizacji;
 15. Zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie Nauczycieli;
 16. Zatwierdzanie Planów Nauczania;

§30a. Prawa i obowiązki Wicedyrekcji:

 1. Administrowanie szkolnym serwerem Discord;
 2. Egzekwowanie przestrzegania Statutu Ilvermorny oraz innych dokumentów pokrewnych;
 3. Koordynacja działania szkolnej gazetki;
 4. Oceny pracy i kontrola pracy kadry pedagogicznej;
 5. Organizacja rozpoczęć i zakończeń lat szkolnych;
 6. Organizowanie konkursów i zabaw dla społeczności Ilvermorny;
 7. Podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalności placówki;
 8. Pomoc Dyrektorom w organizacji i zarządzaniu instytucją;
 9. Powoływanie Opiekunów Domu oraz Prefekta Naczelnego;
 10. Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na stanowisko Wykładowcy;

§31. Prawa i obowiązki Rektoratu:

 1. Kontrola jakości prac Dyrekcji;
 2. Techniczne zarządzanie SMiC Ilvermorny;
 3. Administrowanie hostingiem, na którym działa strona szkoły;
 4. Organizacja rad pedagogicznych, spotkań Władz Ilvermorny oraz obrad Rektoratu;
 5. Sporządzanie i opieka nad dokumentacją placówki;
 6. Administrowanie szkolnym serwerem Discord;
 7. Ustanawianie harmonogramu roku szkolnego oraz jego edycja w razie konieczności;
 8. Organizacja zastępstw i odwoływanie zajęć w przypadku niemożności przeprowadzenia ich przez danego Profesora;
 9. Zarządzanie Wydziałami SMiC Ilvermorny i organizacja ich pracy;
 10. Powoływanie Rektoratu w składzie:
  1. Rektor;
  2. Prorektor;
  3. Dziekani Wydziałów;
 11. Wydawanie dyplomów, podziękowań oraz świadectw ukończenia roku;
 12. Organizacja egzaminów końcowych oraz Standardowych Umiejętności Magicznych;
 13. Aktualizacja szkolnej Izby Pamięci;
 14. Rozliczenia Profesorów ze swoich obowiązków;

 

Rozdział 5. Grono Pedagogiczne

§32. Stanowi administracyjną część Szkoły (tuż obok Władz), wspólnie z Dyrekcją podejmuje decyzje w sprawie uczniów (jeżeli adept przejawia zachowania niezgodne ze Statutem i poszczególnymi regulaminami).

§33. Składa się z aktualnie uczących profesorów.

§34. Nauczyciele zobowiązani są do wykonywania zaleceń Dyrekcji i Rektoratu oraz stosowanie się do wszelkich uwag.

§35. Na początku każdego roku, Wykładowcy są wizytowani przez Dyrektora/ów z uprawnieniami Inkwizytorskimi. Wyniki wizytacji są zawsze umieszczane na stronie szkoły. Ma to na celu zapewnienie uczniom odpowiedniej kadry nauczającej oraz utrzymanie prestiżu szkoły.

§36. Po negatywnym wyniku wizytacji, zostają one powtórzone do momentu zdania jej przez Nauczyciela. W skrajnych przypadkach, Wizytator może postanowić o natychmiastowym zwolnieniu. Zatwierdzenie przez resztę dyrektorów skutkuje usunięciem go/jej z rzeczonego stanowiska.

§37. Prawa i obowiązki Nauczycieli:

 1. Regularne przeprowadzanie zajęć zgodnie z ustanowionym rozkładem zajęć, a w przypadku niemożności- zgłoszenie faktu nieobecność maksymalnie do 3 godzin przed planowanym terminem jednostki lekcyjnej;
 2. W przypadku jakichkolwiek zaległości godzinowych, konieczność ustalenia i zorganizowania nadrobienia;
 3. Złożenie raportu z odbytej lekcji w formie wpisu do dziennika lekcyjnego. Opcja tego udostępniona jest w Panelu Nauczyciela na stronie;
 4. Okresowe sprawdzenie wiedzy uczniów w wybranej przez siebie formie aktywności- sprawdzian, kartkówka, praktyka i tym podobne- minimalna ilość ocen, jakie Profesorowie zobowiązani są wstawić to 3;
 5. Wystawienie ocen proponowanych i końcowych na podstawie ocen cząstkowych, zdobytych przez adeptów w trakcie nauki;
 6. Obecność na wszelakich przedsięwzięciach, organizowanych w trakcie roku szkolnego, bez obowiązku udziału w trakcie przerwy między latami edukacji;
 7. Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych, a w sytuacji niemożności stawiennictwa- przekazanie informacji o planowanej nieobecności maksymalnie do 3 godzin przed terminem spotkania;
 8. Możliwość prowadzenia kółek naukowych. Aby móc założyć własne kółko, należy spełnić następujące wymogi:
  1. Przyjęcie wniosku o kółko naukowe przez Dyrekcję Szkoły oraz Rektorat (jeśli kółko dotyczy studentów Wydziału);
  2. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków, brak zaległości;
  3. Zainteresowanie udziałem w kółku minimum 5-ciu uczniów;
 9. Wniosek o kółko naukowe powinno zawierać:
  1. Imię i nazwisko, stopień profesorski Wykładowcy wnioskującego;
  2. Tytuł kółka;
  3. Tematyka (czego dotyczyć będą spotkania);
  4. Opis kółka;
  5. Imię i nazwisko Nauczyciela(i) prowadzącego(ych);
  6. Data złożenia wniosku;
  7. Preferowany termin spotkań
 10. Wnioski o kółko naukowe należy składać na adres mailowy Rektoratu placówki. Rektor koordynujący pracą przekazuje wniosek Dyrekcji Ilvermorny, aby wspólnie podjąć temat wydania pozwolenia na prowadzenie ów zajęć pozalekcyjnych. Większościowa aprobata dyrektorów jest równoznaczna z zatwierdzeniem działalności kółka.
 11. Sumienne rozliczanie się z zobowiązań powierzonych przez Dyrekcję placówki;
 12. Możność objęcia stanowiska Dziekana Wydziału na wniosek Rektoratu (Więcej informacji w rozdziale „Dodatkowe funkcje”;
 13. W trakcie zajęć posługiwanie się klimatem roleplay, zgodnie z §15. bądź w formie alternatywy- przeprowadzenie zajęć w formie rozmowy głosowej;
 14. Przeprowadzenie min. 1-ego konkursu w trakcie roku nauki;
 15. Sprawiedliwe i równe traktowanie wszystkich adeptów, niezależnie od ich predyspozycji do przyswajania nowych informacji, poziomu nauki czy przynależności do konkretnej klasy/domu.

 

Rozdział 6. Uczniowie

§38. Stanowią nieadministracyjną część; nie należą do Administracji Szkoły.

§39. Przy zapisach mogą ubiegać się o przydzielenie do jednego z domów, zgodnie z własnym uznaniem, jeżeli odpowiedzi na zadane pytania nie są zbyt kontrastowe do cech odpowiadających poszczególnemu domowi.

§40. Mają obowiązek aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach, aby móc uzyskać klasyfikację i otrzymać promocję do następnej klasy (Wymogi dotyczące uzyskania klasyfikacji znajdują się w Ofercie Edukacyjnej).

§41. W przypadku braku możliwości pojawienia się na lekcjach, winno się zgłosić ten fakt poprzez usprawiedliwienie nieobecności.

§42. W przypadku wątpliwości co do otrzymanej oceny, Adept ma prawo ubiegać się u Nauczyciela danego przedmiotu o przedstawienie dokładnych wyników punktowych i procentowych, w tym zakres popełnionych błędów oraz poprawnie udzielonych odpowiedzi.

§43. Każdy uczeń Ilvermorny zobowiązany jest do zachowywania w swoim zachowaniu wysokiej kultury osobistej, w przypadku przedsięwzięć międzyszkolnych- dumne reprezentowanie Ilvermorny.

§44. Adepci mają możliwość ubiegania się o dodatkowe, przysługujące im funkcje, o ile spełniają odpowiednie wymogi (Więcej informacji w rozdziale „Dodatkowe funkcje”).

§45. Jeśli student posiada z czymś kłopot, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do Opiekuna swojego Domu, którego zadaniem jest m.in. obrona interesów swoich podopiecznych. Gdy Opiekun nie będzie w stanie udzielić pomocy, może zwrócić się bezpośrednio do Dyrekcji lub/oraz Rektoratu.

§46. Ma prawo do brania udziału we wszelakich zabawach, konkursach i wydarzeniach organizowanych przez placówkę, ale także przez zewnętrznych organizatorów, którym szkoła zgłosiła chęć udziału.

§46a. Po zakończeniu każdego roku szkolnego, przeprowadzana jest Czystka Uczniowska, polegająca na usunięciu nieaktywnych członków społeczności Ilvermorny. Czystka dotyczy zarówno serwera Discord, jak i konta na stronie szkoły. Aby nie zostać usuniętym, należy wypełnić formularz, przekazywany w newsie dotyczącym ww. akcji w terminie nie przekraczającym dozwolonego.

§47. W przypadku jakichkolwiek sprzeczek i nieporozumień, powinien niezwłocznie poinformować Opiekuna, jak i Dyrekcję o zaistniałym incydencie.

§48. Prawa i obowiązki Uczniów:

 1. Uczestniczenie w zajęciach, przeznaczonych dla klasy, do której uczęszcza;
 2. Możliwość usprawiedliwienia nieobecności w przypadku niemożności pojawienia się na lekcjach;
 3. Branie udziału we wszelkich zabawach, konkursach oraz innych wydarzeniach organizowanych w trakcie roku szkolnego;
 4. Sumienne wypełnianie obowiązków adepta, tj. wykonywanie wszelkich prac, przekazanych do wykonania przez Wykładowców;
 5. Godne reprezentowanie placówki na tle międzyszkolnym;
 6. Wysoka kultura osobista oraz życzliwość wobec innych na co dzień;
 7. Możność zwrócenia się do Nauczyciela o objaśnienie w zakresie jednostki dodatkowej niż przewiduje na to Oferta Edukacyjna niezrozumiałej partii materiału;
 8. Odwołanie się od oceny proponowanej, będącej propozycją na stopień końcowy z danego przedmiotu, do 7 dni roboczych od wystawienia owej oceny;
 9. Ubieganie się o funkcje dodatkowe, jak Prefekt Domu / Naczelny czy Pisarz szkolnej gazetki;

 

Rozdział 7. Dodatkowe funkcje

§49. Dodatkowymi funkcjami, jakie objąć mogą Profesorowie są:

 • Redaktor szkolnej gazetki
 • Opiekun Domu
 • Przedstawiciel Grona Nauczycielskiego (w przypadku kryzysowego zarządzania Instytutem)
 • Opiekun koła pozalekcyjnego

§49a. Prawa i obowiązki Redaktora szkolnej gazetki:

 1. Sumienne i terminowe wysyłanie artykułów Redaktorowi/om Naczelnemu/ym
 2. Poprawność ortograficzna i gramatyczna (brak dysleksji)
 3. Otrzymywanie punktów za każdy napisany artykuł
 4. Stały „research”, śledzenie sytuacji w ŚM-ie
 5. Obiektywizm przy artykułach tego wymagających (nie dotyczy felietonów, gdzie subiektywne opinie są dozwolone)
 6. Informowanie w przypadku niemożności terminowego wypełnienia przydzielonych zadań

§49b. Prawa i obowiązki Opiekuna Domu:

 1. Organizacja spotkania Domu w ilości minimalnej: 1;
 2. Odpowiedzialność i reprezentacja domu, nad którym sprawuje pieczę;
 3. Obowiązek ingerencji w konflikty, zaistniałe między uczniami domu, dążenie do rozwiązania ich;
 4. Złożenie rezygnacji z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji;
 5. Uczestniczenie w lekcji swoich adeptów jako obserwator w celu sprawdzenia ich aktywności

§49c. Prawa i obowiązki Przedstawiciela Grona Nauczycielskiego:

 1. Przynależność do powołanej Rady Szkoły w sytuacjach kryzysowych
 2. Rozważne podejmowanie decyzji, obiektywne podejście do omawianych spraw
 3. Stały kontakt z resztą Kadry profesorskiej, przedstawianie pomysłów i opinii w trakcie posiedzeń Rady.
 4. Dbałość o interesy Szkoły, nienaganne wypełnianie obowiązków.

§49d. Prawa i obowiązki Opiekuna Koła Pozalekcyjnego:

 1. Sumienne organizowane zajęć pozalekcyjnych, informowanie zapisanych o wszelkich odwołaniach.
 2. Organizowanie spotkań koła w sposób przystępny i dostosowany do każdego uczęszczającego adepta.
 3. Aktywność w życiu szkoły i czynne angażowanie się w przedsięwzięciach.
 4. Zebranie minimum 5 chętnych uczniów, chcących uczęszczać na zajęcia.
 5. Przedstawienie programu zajęć Dyrekcji maksymalnie do 3 tygodnia od Rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego; po zatwierdzeniu go przez Władze Szkoły i ustaleniu terminu zajęć- możliwość prowadzenia ich.

§50. Dodatkowymi funkcjami, jakie objąć mogą Uczniowie są:

 • Prefekt Domu
 • Prefekt Naczelny

§50a. Prawa i obowiązki Prefekta Domu:

 1. Przeprowadzenie minimalnie jedną zabawę/ konkurs w trakcie jednego roku szkolnego;
 2. Uczestniczenie w spotkaniach domów organizowanych przez Opiekuna Domu oraz narad, zaplanowanych przez Prefekta(ów) Naczelnego(ych);
 3. Podporządkowanie się decyzjom swojego Opiekuna oraz Naczelnego(ych);
 4. Jeżeli zajdzie taka konieczność- sporządzenie punktacji z zabaw(y) oraz /lub listy obecności z zajęć;
 5. Złożenie rezygnacji z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji;

§50b. Prawa i obowiązki Prefekta Naczelnego:

 1. Przeprowadzenie minimalnie jedną zabawę/ konkurs w trakcie jednego roku szkolnego;
 2. Uczestniczenie w spotkaniach domów organizowanych przez Opiekuna;
 3. Rozwiązywanie zaistniałych problemów między uczniami, chęć niesienia pomocy społeczności szkolnej;
 4. Wsparcie Dyrekcji przy organizacji wszelkich przedsięwzięć, organizowanych na szkolnym serwerze Discord;
 5. Godne reprezentowanie Ilvermorny wewnątrz, a także poza murami szkoły;
 6. W przypadku łamania przez kogoś regulaminu- zgłoszenie tego faktu Opiekunowi bądź Dyrekcji instytucji;
 7. Jeżeli zajdzie taka konieczność- sporządzenie punktacji z zabaw(y) oraz /lub listy obecności z zajęć;
 8. Złożenie rezygnacji z podaniem uzasadnienia podjętej decyzji;

 

Rozdział 8. Współpraca z Ilvermorny

§51. Każda placówka edukacyjna oraz organizacja działająca w obrębie Świata Magii ma możliwość zaproponowania współpracy, wysyłając jej ofertę na adres mailowy Dyrekcji.

§52. Władze Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny mają obowiązek udzielenia informacji odnośnie do wyniku propozycji współpracy do 14 dni roboczych od momentu otrzymania niniejszej oferty.

§53. Brak odpowiedzi na zaoferowaną współpracę jest równoznaczne z odmową ze strony Ilvermorny.

§54. Placówka zawierająca współpracę ze Szkołą zobowiązana jest do wstawienia logo Ilvermorny do 7 dni roboczych od zawarcia jej. Brak lub usunięcie herbu jest równoznaczne z zerwaniem współpracy.

§55. Dyrekcja może wnieść o zakończenie współpracy w przypadku, gdy:

 1. Podmiot współpracujący zakończył lub zawiesił swoją działalność;
 2. Stosuje mowę nienawiści wobec społeczności Ilvermorny oraz odnosi się wobec niej w karygodny sposób;
 3. Rezygnuje ze wszelkich propozycji wydarzeń integrujących, proponowanych przez Szkołę;
 4. Negatywnie przedstawia Szkołę Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny w świetle osób trzecich;

 

Zatwierdzone i ustanowione przez:

Dyrekcja Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny

w dniu 28.03.2020;

korekta naniesiona

w dniu 22.07.2020;

w dniu 01.02.2021;

 

Opracowane przez:

William Lefèvre

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM